Cuộc sống KIẾN THỨC

Nếu bạn mua một quần áo mà nó mắc quá…

Khi bạn muốn mua quần áo,

Mà cảm thấy nó quá mắc thì…

Khi mua quần áo mắc tiền

Không bằng tự hỏi bản thân rằng

Khi mua quần áo mắc tiền

Khi mua quần áo mắc tiền

Khi mua quần áo mắc tiền

Khi mua quần áo mắc tiền

Khi mua quần áo mắc tiền

Khi mua quần áo mắc tiền

Khi mua quần áo mắc tiền

Không cần nói nữa

Tôi không lẽ không mua sao!

Leave a Reply